PRIVACY POLICY

KIKA WIKA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. 

KIKA WIKA kan enkel informatie bijhouden die verkregen wordt van de klant zelf en/of dient om de bestelling of levering uit te voeren

KIKA WIKA gebruikt de door u meegedeelde persoonsgegevens enkel voor:

 • de uitvoering van afgesloten overeenkomst
 • de verwerking van de bestelling en eventueel nieuwe bestellingen
 • de versturing van de nieuwsbrieven
 • de reclame- en/of marketingdoeleinden.
 • de levering van de huidige en eventueel toekomstige bestellingen
 • het maken van statistieken op basis van de verkochte producten en/of omzet

 

 1. Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.  Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

 

 1. Recht op correctie

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.  KIKA WIKA zal binnen de maand de gegevens aanpassen en derden nl. Bpost en Mollie op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correctie toekomstige levering.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan KIKA WIKA niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan haar  verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

 1. Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.  Dit wil zeggen dat al uw informatie gewist wordt uit de gegevensbestanden van KIKA WIKA.  Ook zal KIKA WIKA derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door KIKA WIKA.

 

U kunt uw gegevens laten verwijderen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • de gegevens gebruikt worden voor direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • het moet volgens een wettelijke verplichting;
 • het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar;

Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

 

 1. Recht op beperking

U kunt als klant aan KIKA WIKA vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  In dat geval kan KIKA WIKA uw persoonsgegevens nog bijhouden, maar kan het met uw gegevens geen andere verrichtingen meer uitvoeren.  

 

De GDPR voorziet de mogelijkheid tot verwerkingsbeperking van uw gegevens in 4 gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en u eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

 

 1. Kennisgeving inzake correctie of verwijdering

KIKA WIKA zal alle derden Bpost, Mollie en eventuele andere derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en verwijderingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling 

 

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door KIKA WIKA te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

 

 1. Recht van bezwaar

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij KIKA WIKA worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

 

 1. Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij KIKA WIKA en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

 

 1. Veranderingen aan het privacy beleid

Dit privacy-statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy-statement.

 

Indien u vragen heeft over dit privacy-statement, kunt u ons contacteren op:
KIKA WIKA, Dorpsstraat 150, 9420 Erpe-Mere
T: +32 473 94 64 73
E: info@kikawika.be